NAŠE STORITVE

ADMINISTRATIVNE STORITVE:

 • priprava dokumentacije za knjiženje,
 • izpis opominov, odprtih postavk,
 • uskladitev terjatev in obveznosti s komitenti poslovnih partnerjev,
 • ostale storitve.

RAČUNOVODSKE STORITVE:

 • vodenje glavne knjige,
 • vodenje pomožnih knjig,
 • davčno knjigovodstvo,
 • knjigovodstvo plač,
 • finančno knjigovodstvo (evidentiranje plačil, opravljanje plačilnega prometa),
 • računovodski izkazi (sestava bilance stanja, izkaza poslovnega izida),
 • sestava poročil (za Ajpes, DURS, Banko Slovenije),
 • sestava obračunov (DDV, davčni).

 

SVETOVANJE:

 • davčno in računovodsko svetovanje,
 • pomagamo pri prestrukuriranju družb, morebitnem zaključku poslovanja, ipd.

 

DODATNE STORITVE:

 • prijava terjatev v postopke prisilne poravnave ali stečajev komitentov poslovnih partnerjev,
 • priprava izvršb na podlagi verodostojne listine,
 • prijava zapadlih neporavnanih obveznosti v obvezni pobot.